Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

AZ

QUALITAS SYSTEM KFT. FŐTEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJa

2021.08.05. 

 

BEVEZETÉS

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) az QUALITAS SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezelő) által végzett főtevékenységeiben érintettek személyes adatainak kezeléséről nyújt tájékoztatást.

 

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az Adatkezelő fővtevékenységei szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A Tájékoztató 2019.10.01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett főtevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában. A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő telephelyén, valamint elérhető az alábbi URL-en is: www.qualitassystem.eu, www.3dnyab.hu, www.webshopokkonyveloje.hu, www.katasokkonyveloje.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

 

Budapest, 2019.10.01.

 

Qualitas System Kft.

 

 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

A Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait.

 

Adatkezelő megnevezése: Qualitas System Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített elnevezés: Qualitas System Kft.

 

Székhely: 1141 Budapest, Vezseny utca 4-6/B. épület 1. emelet 5. ajtó

 

Cégjegyzékszám: 01-09-978882

 

Adószám: 23809532-2-42

 

E-mail: info@qualitassystem.hu

 

Telefonszám: 0614055215

 

II.1. Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatás keretében végzett személyes adatkezelés

 

Az Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési tevékenységéből adódóan személyes adatot kezel. A könyvelési tevékenység Novitax nevű szoftverben történik, amely esetében az adatfeldolgozó (szoftver licenszbeadó, vagy bérbeadó, szoftvertámogatást nyújtó) neve és címe: Novitax Kft. 1105 Budapest, Gitár utca 4. Az Adatkezelő a szerződés alapján megkapott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 

-       Kezelt személyes adatok köre: a könyveléshez átadott személyes adatok, név, számlázási címek, munkakör, szabadságok, munkabér és egyéb személyes adatok

 

-       Adatkezelés célja: a megbízó által elvégzendő könyvelési és bérszámfejtési  szolgáltatás elvégzése

 

-       Adatkezelés jogalapja: könyvelés és bérszámfejtés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

-       Adatkezelés időtartama: A szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

 

-       Az Adatkezelőhöz érkezett adatok kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

 

-       A személyes adatok forrása a megbízó.

 

-       A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

-       Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan kezeli.

 

Az Adatkezelőhöz megküldött ajánlatkéréssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, hordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

II.2. AZ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA

 

Az Adatkezelő könyvelési és bérszámfejtési tevékenységéből adódóan köteles a jogszabály szerint az ügyfél, illetve képviselőjének személyes azonosítására.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az érintett jogszabály szerinti személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

-       Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgársága, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata

 

-       Adatkezelés célja: az Ügyfél, illetve képviselőjének személyes azonosítása

 

-       Adatkezelés jogalapja: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, 7. §-8. §

 

-       Adatkezelés időtartama: A Pmt. az üzleti kapcsolat létrejöttekor lefolytatott ügyfél-átvilágítással kapcsolatban az Adatkezelő birtokába jutott adatok tekintetében. Az adatkezelés az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.

 

-       Az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

 

-       A személyes adatok forrása az érintett.

 

-       A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

-       Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan, központi szerződésnyilvántartásban kezeli.

 

Az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, hordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

 

II.3. PANASZKEZELÉS

 

Az Adatkezelő fogadja a szóban (személyesen vagy telefonon), illetve az írásban (postai levélben vagy email-ben) beérkező panaszokat a feladatának ellátásával összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

 

-       Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

 

-       Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.

 

-       Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőnek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

-       Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő).

 

-       Adatok forrása: érintett.

 

-       A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

 

-       Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

-       A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

III. HÍRLEVÉL

 

Az Adatkezelő elektronikus formában (e-mail) az Adatkezelő hírlevelet küld azon érintettek részére, akik az Adatkezelő bármelyik rendezvényén vagy honlapjain a hírlevélre feliratkoznak. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

 

-       Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, email cím, opcionálisan: intézmény neve, címe, szakterülete, érintett beosztása.

 

-       Adatkezelés célja: hírlevél küldése e-mail formájában.

 

-       Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

-       Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása (leiratkozás), vagy törléshez való jog gyakorlása)

 

-       Adatok forrása: érintett.

 

A közvetlen üzletszerzési tevékenység a Salesautopilot nevű szoftverben történik, amely esetében az adatfeldolgozó (szoftver licenszbeadó, vagy bérbeadó, szoftvertámogatás nyujtó) neve és címe: Salesautopilot Kft. 1024 Budapest, Margit körút 31-33.

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, valamint Salesautopilot Kft. (hírlevél szolgáltató). Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, az adathordozhatósághoz, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a hozzájárulás visszavonásához (leiratkozás) való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

 

IV. Hír-KÖRLEVÉL

 

Az Adatkezelő azon érintettek részére, akikkel az adatkezelést megelőző 24 hónapban valamilyen kapcsolatot létesített, hír-körlevelet, azaz gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírleveleket a korábban kapcsolatot létesítők részére, az adatkezelő üzleti ajánlatainak megismerése érdekében email formájában. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

 

-       Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.

 

-       Adatkezelés célja: hí- körlevél küldése email formájában.

 

-       Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőnek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

-       Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz való jog gyakorlása, vagy törléshez való jog gyakorlása)

 

A hír-körlevél küldése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, valamint a Salesautopilot Kft.. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

A hír-körlevél küldése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

V. ADATBIZTONSÁG

 

Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

V.1. Szervezési intézkedések

 

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

 

V.2. Technikai intézkedések

 

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

 

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

 

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondosággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

 

Az Adatkezelő a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.

 

VI. AZ ÖN JOGAI

 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

Ha ezzel kapcsolatban jogaival keres minket, az Adatkezelő elérhetőségein vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

VI.1. Hozzáférés

 

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

-       személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

-       az adatkezelés céljai;

-       az érintett személyes adatok kategóriái;

-       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

-       a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

-       az Ön jogai;

-       az Ön jogorvoslati lehetőségei;

-       az adatforrásokra vonatkozó információ.

 

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

 

VI.2. Helyesbítés

 

Ön – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

 

VI.3. Törlés

 

Ön – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

-       a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

-       aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

 

VI.4. Az adatkezelés korlátozása

 

Ön – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

-       aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

-       a továbbiakban az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

 

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

-       az érintett (Ön) hozzájárulása alapján;

-       jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

-       más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

-       fontos közérdek.

 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

VI.5. Adathordozhatóság

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

 

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. Az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

 

VI.6. Tiltakozás

 

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján bármikor tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelései ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy fennállnak-e olyan kényszerítő erejű jogos okok vagy érdekek (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme), amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben azonosíthatók ilyen indokok vagy érdekek, az Adatkezelő folytatja a személyes adatok kezelését. Ellenkező esetben viszont a személyes adatok a továbbiakban nem használhatók fel.

 

VI.7. Hozzájárulás visszavonása

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ön személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Ön a hozzájárulását az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg.

 

 

VI.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást fő szabály szerint díjmentesen biztosítja, azonban az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

VII. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, valamint, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

 

VII.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

-       Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

-       Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

-       Telefon: +36-1-391-1400

-       Fax: +36-1-391-1410

-       E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

-       Honlap: http://www.naih.hu

-       Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html

 

VII.2. Bíróság előtti jogérvényesítés

 

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 

 

1. számú melléklet

 

A vonatkozó jogszabályok

 

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

-       a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

 

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény;

 

-       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

 

-       a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).

 

-       2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 

-       2008. évi XLVIII. törvény

-       a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

 

2. számú melléklet

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 

 

-       adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

 

-       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

-       adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

-       adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

-       adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

-       adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

-       adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

-       adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

-       címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

-       érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

-       harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

-       az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

-       személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

 

-       tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet

 

 

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Novitax Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és

 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített elnevezés: Novitax Kft.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-169379

 

Adószám: 10432390-2-42

 

Székhely: 1105 Budapest, Gitár utca 4.

 

E-mail: info@novitax.hu                 

 

Honlap: https://www.novitax.hu

 

Ellátott tevékenység: könyvelő és bérszámfejtő szoftver

 

 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Salesautopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített elnevezés: Salesautopilot Kft.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

 

Adószám: 25743500-2-41

 

Székhely:.1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. 4. em. 4.

 

E-mail: support@salesautopilot.hu                      

 

Honlap: https://www.salesautopilot.hu

 

Ellátott tevékenység: hírlevél küldő és adattároló szoftver

 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Salesautopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített elnevezés: Salesautopilot Kft.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

 

Adószám: 25743500-2-41

 

Székhely:.1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. 4. em. 4.

 

E-mail: support@salesautopilot.hu

 

Honlap: https://www.salesautopilot.hu

 

Ellátott tevékenység: tárhely szolgáltató